توربین بادی

در صنعتی که با چالش دوربودن محل ها و افزایش فزاینده قطعات بزرگ روبروست، لجستیک کارآمد شرکت امیرکبیر و فرآیندهای نصب آن، منجر به بهینه سازی زنجیره تامین و جلوتر بودن از زمان های برنامه ریزی شده می گردد.

حداکثرسازی برگشت سرمایه

توسعه دهندگان مزرعه های بادی زمینی، هدف شان حداکثرسازی برگشت سرمایه شان است. با استفاده از توربین های بزرگتر، نتیجه نهایی بهبود می یابد. کاهش هزینه در حین مرحله ساخت نیز می تواند چنین نتیجه ای به همراه داشته باشد. چون مزرعه های بادی یا توربین های بادی اغلب در محل های دوردست ساخته می شوند، سرمایه گذاری سنگینی روی کارهای عمرانی لازم است تا بتوان جاده های دسترسی و تجهیزات نصب را فراهم کرد. شرایط بادخیز محل نصب این توربین ها نیز می تواند منجر به کاهش کارآمدی عملیات نصب شود. در اینجا باید زمان نصب به حداقل رسیده و رسیدن به تولید انرژی پایدار سریعتر صورت بگیرد، گام هایی که هر دو منجر به تسریع بازدهی سرمایه ای مزرعه های بادی می شوند. ما با بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک نصب، به مشتری های خود کمک می کنیم شروع برگشت سرمایه خود را تسریع کرده و آن را حداکثرسازی کنند.

بهینه سازی طراحی و ساخت

شرکت امیرکبیر در ساخت مزرعه های بادی در سراسر دنیا در شرایط مختلف تجربه دارد. ما از مشتری های خود با بهینه سازی فرآیندهای طراحی و ساخت حمایت می کنیم. تجهیزات تخصصی ما منجر به کاهش نیاز به عملیات های عمرانی شده، و ناوگان عظیم ما خدمات لجستیکی و نصب گسترده ای در اختیار مشتریان قرار می دهند. این خدمات شامل حمل از محل تولید توربین ها تا محل نصب، نصب برج ها، توربین ها و پره ها در خود محل، و تعمیر و نگهداری توربین هاست.
شرکت امیرکبیر کمک می کند ساخت و بهره برداری از مزرعه های بادی به لحاظ تجاری سودآور باشد، و این کار را با ارائه خدمات و راه حل های خود برای بهینه سازی روش های ساخت و حمل و نقل انجام می دهد.

حمل توربین بادی
شرکت پتروشیمی پردیس

کاهش زمان و هزینه ها

شرکت امیرکبیر از تجربه طولانی خود در صنایع بادی دریایی و زمینی برای بهینه سازی لجستیک زنجیره تامین در این حوزه بهره می گیرد. ما با ناوگان عظیم تجهیزات مان، تخصص مان در اجرای ایمن و حمل و نقل محموله های حجیم و سنگین، و تجربه مان در سامانه های عملیاتی، از مشتری های خود در هر مرحله پروژه شان پشتیبانی کرده و در عین حال زمان و هزینه های مرتبط با نصب تجهیزات بادی دریایی را کاهش می دهیم.