0

10 اقدام ایمنی و بازدارنده؛ برای حوادث ناشی از فعالیت های نصب سنگین

ابزارآلات و ماشین آلات سنگین؛ امروزه به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در رخ دادن حوادث و سوانح معرفی شده اند. از همین رو است که تمامی اپراتورهای درگیر با نصب سنگین این ابزار و ماشین آلات؛ [...]

1

خدمات نصب سنگین

صنایع سنگین، به شاخه هایی اطلاق می شود که یا پیچیدگی های فراوان و تو درتو داشته و یا خودروها، ماشین آلات و ابزارآلات سنگین در آن ها دخیل باشند؛ و البته باید به حاصل و اندازه محصولات خروجی هم توجه [...]