تجهیزات

از حمل و نقل سنگین تا نصب سنگین

مهندسی در شرکت امیرکبیر به یک سری تخصص ها تقسیم می شود، منجمله کار حمل و نقل سنگین و فوق سنگین، نصب سنگین و فوق سنگین،  طراحی و محاسبه. دانش عمیقی در هر یک از این بخش های تخصصی وجود دارد.  شرکت امیرکبیر سریعا تبدیل به یک متخصص در عرصه نصب سنگین و حمل و نقل سنگین  شده است، کاری که تقاضای زیادی برای آن وجود دارد و باید به سرعت و در عین حال با ایمنی و دقتی استثنایی انجام گیرد.

انواع جرثقیل