شرکت پتروشیمی دماوند

ساحل و فراساحلی

مختصری از شرح کار


ساخت و ساز عمران تراکم دینامیکی 9،000،000 تن / متر

بازارها


ساحل و فراساحلی

تخصص


باربرداری سنگینحمل و نقل سنگین

تجهیزات

  • Manitowoc 4100 S2
  • Manitowoc 4000 two unit

تاریخ

Jan – Aug 2016

مشتری

شهید رجایی

314 total views, 1 views today